PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Rekrutacja 2016-02-23 19:02
Listy zakwalifikowanych
W środę, 1 lipca 2015 r. ( do godz. 12:00) w holu szkoły zostaną wywieszone listy uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych PLO II.
Prosimy uczniów, którzy zakwalifikowali się do Naszej szkoły o dostarczenie w dniach 1 – 2 lipca (środa – czwartek) 2015 r. oryginałów dokumentów oraz 2 opisanych zdjęć (imię, nazwisko, PESEL oraz klasa do której uczeń został zakwalifikowany). Dostarczenie oryginałów dokumentów jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli nauki w PLO II.

Zebranie dla Rodziców
W piątek, 3 lipca 2015 r. o godz. 16:00 (dolna sala gimnastyczna) odbędzie się zebranie dla Rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych PLO II.
W tym czasie możliwe będzie również spotkanie uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadach z nauczycielami, którzy z sukcesami do nich przygotowują Naszych uczniów
Rekrutacja 2016-02-23 19:02
Gimnazjalistów, dla których „Dwójka jest szkołą pierwszego wyboru” zapraszamy z kopiami dokumentów w dniach 26 czerwca (piątek) i 29 czerwca (poniedziałek) 2015 r. (od godz. 9:00 do godz. 16:00) do sal 114 – 117. Laureaci Wojewódzkich Konkursów przedmiotowych mogą dostarczyć oryginały dokumentów.
Wagary w Dwójce! 2016-02-23 19:02
20 marca 2015r. (piątek) od 10:00 do 14:00 – tradycyjnie już zapraszamy tegorocznych gimnazjalistów z klas trzecich na „Wagary w Dwójce”.
Stypendium 2016-02-23 19:02
Jest stypendium dla przyszłego Kopernika!
Szukasz naprawdę dobrej szkoły? Już nie musisz! To właśnie tu! Na dodatek masz szansę na pomoc w nauce, jeśli szkołę traktujesz jako przepustkę do pasjonującego, kreatywnego życia. Wiemy, że gdzieś w Polsce na odległym przystanku PKS może właśnie siedzieć przyszły Chopin, Kopernik czy Skłodowska-Curie. Nie chcemy ich przegapić. Nie chcemy przegapić Twojego talentu!
[ » Więcej informacji ]
Agata Smoleń
Rekrutacjaa 2015/2016 2016-02-23 19:02
W nowym roku szkolnym 2015/16 zapraszamy do 8 klas pierwszych.
Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Opolu
na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do klas pierwszych PLO Nr II w Opolu będzie się odbywała według następujących zasad:
 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.

 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 30 uczniów.

 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
  1. 100 punktów za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum ( po 20 punktów za każdą z pięciu części tego egzaminu, czyli 1% w każdej części egzaminu odpowiada 0,2 pkt.)
  2. maksymalnie 21 punktów za ocenę z języka polskiego
  3. maksymalnie 54 punkty z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  4. * - pierwsza ocena
   Odział Przedmiot
   A, E, F MATEMATYKA
   B JĘZYK NIEMIECKI lub JĘZYK FRANCUSKI
   C, H HISTORIA
   D, G BIOLOGIA

   * - druga ocena:
   Odział Przedmiot
   A, E FIZYKA
   B JĘZYK ANGIELSKI
   C, H, G WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE lub GEOGRAFIA
   D CHEMIA lub FIZYKA
   F BIOLOGIA lub CHEMIA

   * - trzecia ocena:
   Odział Przedmiot
   A, E INFORMATYKA
   B HISTORIA lub GEOGRAFIA
   C, H, D, F, G JĘZYK OBCY

   Przeliczenia ocen na punkty należy dokonać według następującego sposobu:
   język polski:
   celujący - 21 pkt.
   bardzo dobry - 18 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 10 pkt.
   dopuszczający - 4 pkt.

   pozostałe przedmioty:
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 16 pkt.
   dobry - 12 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

  5. maksymalnie 25 punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:
   • 6 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
   • 5 punktów za udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim
   • 3 punkty za udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim
   • 3 punkty za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca I – VI)
   • 2 punkty za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu wojewódzkim (miejsca I – III)
   • 1 punkt za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu powiatowym (miejsca I – III)
   • 2 punkty za stały wolontariat
   • 1 punkt za ocenę wzorową z zachowania
   • 1 punkt za udział w zajęciach kulturalno – artystycznych
   • 1 punkt za uznaną pracę w samorządzie szkolnym

 4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.

 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
 6. Lista olimpiad i konkursów w [ » Załączniku Nr VI ].

 7. UWAGA klasa IB oraz klasa IG !!!!
  1. uczniowie zainteresowani klasą językową - dwujęzyczną (I B) Dla kandydatów do klasy językowej - dwujęzycznej
   • z językiem niemieckim (klasa I B – gr. I) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego w poniedziałek - 27 kwietnia 2015 roku, w salach 217 i 216 II piętro, część pisemna o godz. 9:00, część ustna o godz. 11:00.
   • z językiem francuskim (klasa I B – gr. II) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego w poniedziałek - 27 kwietnia 2015 roku, w salach 207 i 209 II piętro, część pisemna o godz. 9:00, część ustna o godz. 11:00.
   Za sprawdzian kompetencji językowych będzie można uzyskać maksymalnie 25 pkt. (10 pkt. za część pisemną i 15 pkt. za część ustną)
   WAŻNE! dla uczniów I B gr. I. Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci i finaliści II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego oraz laureaci i finaliści Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego (wniosek do klasy należy również złożyć w poniższym terminie).
   Wniosek o przyjęcie do klasy językowej-dwujęzycznej składa się od 2 do 16 marca 2015 roku. Wzór wniosku w Załączniku Nr I [ » (pobierz) ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. I podany jest w Załączniku Nr III [ » (pobierz) ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. II podany jest w Załączniku Nr IV [ » (pobierz) ]
  2. uczennice zainteresowani klasą sportową (I G) - siatkówka żeńska
   Dla kandydatek do klasy sportowej (klasa I G) przeprowadzona będzie próba sprawności fizycznej w poniedziałek - 27 kwietnia 2015 roku: o godz. 12.00 w sali 23 (dolna sala gimnastyczna).
   Za próbę sprawności fizycznej będzie można uzyskać maksymalnie 25 pkt. Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej składa się od 2 do 16 marca 2015 roku. Wzór wniosku w Załączniku Nr II [ » (pobierz) ]
   Kandydatki do klasy sportowej do wniosku dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania siatkówki i zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
   Zakres próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I G podany jest w Załączniku Nr V [ » (pobierz) ]

 8. O zakwalifikowaniu się do danego oddziału decydować będzie liczba punktów, jakie uzyskali kandydaci.

 9. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału, komisja może zaproponować naukę w innym oddziale.

 10. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.

 11. Pamiętaj, że w roku szkolnym 2015/2016 rekrutacja do naszej szkoły będzie prowadzona w sposób elektroniczny. Oto obowiązujące zasady:
  • kandydat musi określić kolejność wyboru szkół i poszczególnych klas,
  • program komputerowy będzie przydzielał miejsca w szkole i klasie według wskazanych preferencji,
  • po wprowadzeniu danych do komputera trzeba złożyć w terminie od 18 maja do 3 czerwca 2015 roku podanie do pierwszej wybranej szkoły (sekretariat, pokój 120, I piętro),
  • w dniach od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 roku należy wprowadzić punkty z egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa oraz punkty za inne osiągnięcia. W tym samym terminie należy złożyć w pierwszej wybranej szkole kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  • WAŻNE! Pamiętaj, że osiągnięcia, za które wprowadziłeś punkty drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.
  • Dokumenty będą przyjmowane w sali 114, I piętro, w godzinach od 9.00 do 16.00,
  • proponujemy pomoc w zalogowaniu się w dniach 25-26 maja 2015 roku w sali 114, w godzinach od 14.00 do 16.00,
  • 1 lipca 2015 roku do godziny 12.00 wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych do PLO Nr II,
  • do 3 lipca 2015 roku, do godziny 12.00 musisz potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 6 lipca 2015 roku wywieszone będą listy uczniów przyjętych do naszej szkoły.

 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  • laureaci (I-III miejsce) konkursów organizowanych dla gimnazjalistów przez PLO Nr II
  • uczniowie objęci Indywidualnym Tokiem Nauki

 13. Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w Załączniku Nr VII.

Załączniki:

Załącznik I - Wzór podania do klasy językowej: [pobierz]
Załącznik II - Wzór podania do klasy sportowej: [pobierz]
Załącznik III - Zakres tematyczny sprawdzianu uzdolnień językowych - klasa 1B grupa z j. niemieckim: [pobierz].
Załącznik IV - Zakres tematyczny sprawdzianu uzdolnień językowych - klasa 1B grupa z j. francuskim: [pobierz].
Załącznik V - Zakres próby sprawności fizycznej (klasa 1G): [pobierz] .
Załącznik VI - Lista olimpiad i konkursów: [pobierz] .
Załącznik VII - Terminarz rekrutacji: [pobierz]
Fotoigrzyska 2016-02-23 19:02
Od lutego ogłaszamy VII edycję SZKOLNYCH IGRZYSK FOTOGRAFICZNYCH. W Fotoigrzyskach mogą brać udział oprócz uczniów "dwójki" kandydaci do klasy pierwszej naszego liceum. Więcej informacji w zakładce [ » fotoigrzysk ].
Wszystkich pasjonatów fotografii serdecznie zapraszamy!
SAF, Katarzyna Zając
Pierwszy+dzień+wiosny = WAGARY!!! 2016-02-23 19:02
21 marca 2014 (piątek) – tradycyjnie zapraszamy na "Wagary w Dwójce" – dzień otwartych drzwi dla gimnazjalistów z klas trzecich z Opola, Opolszczyzny i nie tylko.
Pierwszy+dzień+wiosny = WAGARY!!! 2016-02-23 19:02
Zapraszamy na Wagary w "Dwójce" - 21.03.2014 r.

Plan wagarowania:

 WydarzenieSalaGodziny
1 Pokazy ratownictwa medycznego
Turniej
06-09
(przyziemie)
od 10:00
2 Rozprawa sądowa04
(parter i I piętro)
od 10:00
2 Quiz - kultura Wielkiej Brytanii i USA114od 10:00
3 Język niemiecki bez tajemnic7od 10:00
4 Operacja na otwartym sercu...2od 10:00
5 Pokazy chemiczne109od 10:00
5 Pokazy fizyczne214 i 216od 10:00
6 Turniej "Cash Flow" dla licealistów. hol przed 120 (I piętro) od 10:00
10 Finał II Konkursu Angielsko – Niemieckiego dla gimnazjalistów Województwa Opolskiego o Puchar Dyrektora ZSO nr II w Opolu222od 9:30
11 "Uczymy się języków nie tylko z podręczników" - wystawa zbiorów bibliotecznych.Biblioteka
(130)
od 10:00
13 Turniej szachowy dla gimnazjalistów133 od 10:00
14 Siatkówka dziewcząt (trening pokazowy klasy sportowej)23 10:00-11:30
7 Koszykówka chłopców2311:30 - 13:00
8 Spotkanie z dyrektorem Szkoły w przerwach występy wokalno-instrumentalne132
(świetlica)
11:00, 12:00, 13:00


Ponadto odbędą się prezentacje poszczególnych klas i ich specyfiki:

Zainteresowanych kierunkami ścisłymi zapraszamy:
fizyka – hol przed salą 214 oraz sale 214 i 216
matematyka i informatyka – hol przed salą 117 oraz sale 116 i 117
geografia – hol przed salą 105 i sala 105

Zainteresowanych kierunkami humanistycznymi:
historia i wiedza o społeczeństwie – hol przed salą 17 oraz sale 16 i 17
język polski i filozofia – hol przed salą 14 i sala 14
język francuski i język niemiecki - hol przed salą 9 oraz sala 7
język angielski – hol przed salą 102 i sala 102

Zainteresowani kierunkami biologiczno - chemicznymi
chemia – hol przed salą 109 i sala 109
biologia – hol przed salą 2 i sala 2

Zainteresowani kierunkiem sportowym
siatkówka dziewcząt – sala 23 (dolna sala gimnastyczna) i korytarz przed salą
Rekrutacja 2014/2015 2016-02-23 19:02
W nowym roku szkolnym 2014/15 zapraszamy do 8 klas pierwszych.
A - matematyczno-fizycznej
B - językowo-dwujęzycznej (gr. I z j. francuskim, gr. II z j. niemieckim)
C - społeczno-prawnej
D - bilogiczno-chemicznej
E - matematyczno-informatycznej
F - biologiczno-fizycznej
G - sportowej (siatkówka dziewcząt)
H - dyplomatycznej
Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Opolu
na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja do klas pierwszych PLO Nr II w Opolu będzie się odbywała według następujących zasad:
 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.

 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 30 uczniów.

 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
  1. 100 punktów za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum ( po 20 punktów za każdą z pięciu części tego egzaminu, czyli 1% w każdej części egzaminu odpowiada 0,2 pkt.)
  2. maksymalnie 21 punktów za ocenę z języka polskiego
  3. maksymalnie 54 punkty z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  4. * - pierwsza ocena
   Odział Przedmiot
   A, E MATEMATYKA
   B JĘZYK NIEMIECKI lub JĘZYK FRANCUSKI
   C, H HISTORIA
   D, F BIOLOGIA
   G BIOLOGIA lub HISTORIA

   * - druga ocena:
   Odział Przedmiot
   A, E FIZYKA
   B JĘZYK ANGIELSKI
   C, H WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE lub GEOGRAFIA
   D, F CHEMIA lub FIZYKA
   G JĘZYK OBCY

   * - trzecia ocena:
   Odział Przedmiot
   A, E INFORMATYKA
   B HISTORIA lub MATEMATYKA
   C, H, D, F JĘZYK OBCY
   G WYCHOWANIE FIZYCZNE

   Przeliczenia ocen na punkty należy dokonać według następującego sposobu:
   język polski:
   celujący -21 pkt.
   bardzo dobry -18 pkt.
   dobry -14 pkt.
   dostateczny -10 pkt.
   dopuszczający - 4 pkt.

   pozostałe przedmioty:
   celujący -18 pkt.
   bardzo dobry -16 pkt.
   dobry -12 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

  5. maksymalnie 25 punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:
   • 6 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
   • 5 punktów za udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim
   • 3 punkty za udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim
   • 3 punkty za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu ponadwojewódzkim ( miejsca I – VI)
   • 2 punkty za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu wojewódzkim (miejsca I – III)
   • 1 punkt za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu powiatowym (miejsca I – III)
   • 2 punkty za stały wolontariat
   • 1 punkt za ocenę wzorową z zachowania
   • 1 punkt za udział w zajęciach kulturalno – artystycznych
   • 1 punkt za uznaną pracę w samorządzie szkolnym

 4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.

 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
 6. Lista olimpiad i konkursów w [ » Załączniku Nr VI ].

 7. UWAGA klasa IB oraz klasa IG !!!!
  1. uczniowie zainteresowani klasą językową - dwujęzyczną (I B) Dla kandydatów do klasy językowej - dwujęzycznej
   • z językiem francuskim (klasa I B – gr. I) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego w poniedziałek - 28 kwietnia 2014 roku: część pisemna o godz. 9.00, część ustna o godz. 11.00, w sali 217, II piętro.
   • z językiem niemieckim (klasa I B – gr. II) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego w poniedziałek - 28 kwietnia 2014 roku: część pisemna o godz. 9.00, część ustna o godz. 11.00, w salach 214 i 216, II piętro.
   Za sprawdzian kompetencji językowych będzie można uzyskać maksymalnie 20 pkt. (10 pkt. za część pisemną i 10 pkt. za część ustną) WAŻNE! dla uczniów I B gr.II Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci i finaliści II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego oraz laureaci i finaliści Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego.
   Wniosek o przyjęcie do klasy językowej-dwujęzycznej składa się od 7 do 21 marca 2014 roku. Wzór wniosku w Załączniku Nr I [ » (pobierz) ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. I podany jest w Załączniku Nr III [ » (pobierz) ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. II podany jest w Załączniku Nr IV [ » (pobierz) ]
  2. uczniowie zainteresowani klasą sportową (I G)
   Dla kandydatów do klasy sportowej (klasa I G) przeprowadzona będzie próba sprawności fizycznej w poniedziałek - 28 kwietnia 2014 roku: o godz. 11.00 w sali 23 (dolna sala gimnastyczna).
   Za próbę sprawności fizycznej będzie można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej składa się od 7 do 21 marca 2014 roku. Wzór wniosku w Załączniku Nr II [ » (pobierz) ]
   Kandydaci do klasy sportowej do wniosku dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania siatkówki i zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
   Zakres próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I G podany jest w Załączniku Nr V [ » (pobierz) ]

 8. O zakwalifikowaniu się do danego oddziału decydować będzie liczba punktów, jakie uzyskali kandydaci.

 9. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału, komisja może zaproponować naukę w innym oddziale.

 10. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.

 11. Pamiętaj, że w roku szkolnym 2014/2015 rekrutacja do naszej szkoły będzie prowadzona w sposób elektroniczny. Oto obowiązujące zasady:
  • kandydat musi określić kolejność wyboru szkół i poszczególnych klas,
  • program komputerowy będzie przydzielał miejsca w szkole i klasie według wskazanych preferencji,
  • po wprowadzeniu danych do komputera trzeba złożyć w terminie od 19 maja do 6 czerwca 2014 roku podanie do pierwszej wybranej szkoły (sekretariat, pokój 120, I piętro),
  • w dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2014 roku należy wprowadzić punkty z egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa (tylko te podlegające punktacji) oraz punkty za inne osiągnięcia. W tym samym terminie należy złożyć w pierwszej wybranej szkole kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  • WAŻNE! Pamiętaj, że osiągnięcia, za które wprowadziłeś punkty drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.
  • Dokumenty będą przyjmowane w sali 114, I piętro, w godzinach od 9.00 do 16.00,
  • proponujemy pomoc w zalogowaniu się w dniach 5-6 czerwca 2014 roku w sali 114, w godzinach od 14.00 do 16.00,
  • 3 lipca 2014 roku do godziny 10.00 wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych do PLO Nr II,
  • do 4 lipca 2014 roku, do godziny 12.00 musisz potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 7 lipca 2014 roku do 12:00 wywieszone będą listy uczniów przyjętych do naszej szkoły.

 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  • laureaci (I-III miejsce) konkursów organizowanych dla gimnazjalistów przez PLO Nr II
  • uczniowie objęci Indywidualnym Tokiem Nauki

 13. Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w Załączniku Nr VII.

Załączniki:

Załącznik I - Wzór podania do klasy językowej: [pobierz]
Załącznik II - Wzór podania do klasy sportowej: [pobierz]
Załącznik III - Zakres tematyczny sprawdzianu uzdolnień językowych - klasa 1B grupa z j. francuskim: [pobierz].
Załącznik IV - Zakres tematyczny sprawdzianu uzdolnień językowych - klasa 1B grupa z j. niemieckim: [pobierz].
Załącznik V - Zakres próby sprawności fizycznej (klasa 1G): [pobierz] .
Załącznik VI - Lista olimpiad i konkursów: [pobierz] .
Załącznik VII - Terminarz rekrutacji: [pobierz]
Spotkanie z rodzicami 2016-02-23 19:02
Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do PLO Nr II odbędzie się we wtorek, 9 lipca o godzinie 16:00 na dolnej sali gimnastycznej.
Rekrutacja 2016-02-23 19:02
Rekrutacja w salach 114, 116 i 117. Oryginały dokumentów (potwierdzenia woli) przyjmujemy w czwartek i piątek (4-5 lipca) w godzinach od 9:00 do 16:00 i w poniedziałek (8 lipca) od 9:00 do 12:00.
Rekrutacja... 2016-02-23 19:02
Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie również 31 maja (w piątek).
Rekrutacja do klasy 1S 2016-02-23 19:02
Lista osób zakwalifikowanych do klasy sportowej (1S) wywieszona jest przy wejściu do szkoły.
Przypominamy, o obowiązkowej rekrutacji elektronicznej oraz o osiągnięciu minimum punktowego.
Uwaga gimnazjaliści! 2016-02-23 19:02
Egzamin ze sprawności sportowej do klasy 1S PLO odbędzie się w poniedziałek 29.04. o godzinie 9:00 na dolnej sali gimnastycznej (sala 200).

Egzamin językowy do klasy 1B PLO odbędzie się w poniedziałek 29.04. o godzinie 9:00 w salach 209 i 207.
Uwaga gimnazjaliści! 2016-02-23 19:02
Sobota 20 kwietnia 2013 r.
13:00-20:00
Niedziela 21 kwietnia 2013 r.
12:00-18:00
Serdecznie zapraszamy Gimnazjalistów na ul Krakowską do stoiska "Dwójki".
Będziecie mogli zapoznać się z ofertą szkoły, porozmawiać z uczniami i dyrekcją.
Do zobaczenia na deptaku :-)
Profile klas 2013/2014 2016-02-23 19:02
W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy następujące profile klas:

Klasa IA – matematyczno-fizyczna
Klasa IB – językowo-dwujęzyczna
Klasa IC – społeczno-prawna
Klasa ID – biologiczno-chemiczna
Klasa IE – matematyczno-informatyczna
Klasa IF – biologiczno-fizyczna
Klasa IG – matematyczno-geograficzna
Klasa IH – dyplomatyczna
Klasa IS – sportowa – siatkówka dziewcząt
ZAPRASZAMY!!!
Zasady rekrutacji 2016-02-23 19:02
Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Opolu
na rok szkolny 2013/2014

Rekrutacja do klas pierwszych PLO Nr II w Opolu będzie się odbywała według następujących zasad:
 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.
 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 30 uczniów.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
  1. 100 punktów za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum (po 20 punktów za każdą z pięciu części tego egzaminu, czyli 1% w każdej części egzaminu odpowiada 0,2 pkt.)
  2. maksymalnie 21 punktów za ocenę z języka polskiego
  3. maksymalnie 54 punkty z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
   • pierwsza ocena:
    OddziałPrzedmiot
    A, E, GMatematyka
    BJęzyk niemiecki
    C, HHistoria
    D, FBiologia
    SBiologia
    lub historia
   • druga ocena:
    OddziałPrzedmiot
    A, EFizyka
    GGeografia
    lub fizyka
    BJęzyk angielski
    C, HWiedza o społeczeństwie
    lub geografia
    D, FChemia
    lub fizyka
    SJęzyk obcy
   • trzecia ocena:
    OddziałPrzedmiot
    A, E, GInformatyka
    BHistoria
    lub matematyka
    C, H, D, FJęzyk obcy
    SWychowanie fizyczne

   • Przeliczenia ocen na punkty należy dokonać według następującego sposobu:

    język polski:
    celujący -21 pkt.
    bardzo dobry -18 pkt.
    dobry -14 pkt.
    dostateczny -10 pkt.
    dopuszczający - 4 pkt.

    pozostałe przedmioty:
    celujący -18 pkt.
    bardzo dobry -16 pkt.
    dobry -12 pkt.
    dostateczny -8 pkt.
    dopuszczający - 2 pkt.
  4. maksymalnie 25 punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:
   • 6 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
   • 5 punktów za udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim
   • 3 punkty za udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim
   • 3 punkty za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca I - VI)
   • 2 punkty za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu wojewódzkim (miejsca I - III)
   • 1 punkt za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu powiatowym (miejsca I - III)
   • 2 punkty za stały wolontariat
   • 1 punkt za ocenę wzorową z zachowania
   • 1 punkt za udział w zajęciach kulturalno - artystycznych
   • 1 punkt za uznaną pracę w samorządzie szkolnym
 4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
  Lista olimpiad i konkursów w załączniku nr V [pobierz] .
 6. UWAGA - klasa 1B oraz klasa 1S !!!
  1. uczniowie zainteresowani klasą językową - dwujęzyczną (I B)
   Dla kandydatów do klasy językowej - dwujęzycznej z językiem niemieckim (klasa I B) przeprowadzony będzie sprawdzian uzdolnień językowych z języka niemieckiego w poniedziałek 29 kwietnia 2013 roku: część pisemna o godz. 900, część ustna o godz. 1100, w sali 209, II piętro.

   WAŻNE! Z egzaminu uzdolnień językowych zwolnieni są laureaci i finaliści II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego oraz laureaci i finaliści Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego.

   Podania do klasy językowej - dwujęzycznej składa się od 11 marca do 12 kwietnia 2013 roku.
   Wzór podania w Załączniku nr I
   . [pobierz]

   Zakres tematyczny sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B podany jest w Załączniku Nr III [pobierz].
  2. uczniowie zainteresowani klasą sportową (I S – siatkówka dziewcząt)
   Dla kandydatów do klasy sportowej (klasa I S) przeprowadzona będzie próba sprawności fizycznej w poniedziałek - 29 kwietnia 2013 roku o godz. 900 w sali gimnastycznej, parter. Podania do klasy sportowej składa się od 11 marca do 12 kwietnia 2013 roku.
   Wzór podania w Załączniku nr II
   . [pobierz]

   Kandydaci do klasy sportowej do podania dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),
   Zakres próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I S podany jest w Załączniku nr IV. [pobierz]
  3. O zakwalifikowaniu się do danego oddziału decydować będzie liczba punktów, jakie uzyskali kandydaci
  4. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału, komisja może zaproponować naukę w innym oddziale
  5. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc
  6. Pamiętaj, że w roku szkolnym 2013/2014 rekrutacja do naszej szkoły będzie prowadzona w sposób elektroniczny. Oto obowiązujące zasady:
   • kandydat musi określić kolejność wyboru szkół i poszczególnych klas,
   • program komputerowy będzie przydzielał miejsca w szkole i klasie według wskazanych preferencji,
   • po wprowadzeniu danych do komputera trzeba złożyć w terminie od 20 maja do 7 czerwca 2013 roku podanie do pierwszej wybranej szkoły (sekretariat, pokój 120, I piętro),
   • w dniach od 28 czerwca do 3 lipca 2013 roku należy wprowadzić punkty z egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa oraz punkty za inne osiągnięcia. W tym samym terminie należy złożyć w pierwszej wybranej szkole kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
    WAŻNE! Pamiętaj, że osiągnięcia, za które wprowadziłeś punkty drogą elektroniczną muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.
    Dokumenty będą przyjmowane w sali 114, I piętro, w godzinach od 900 do 1600,
   • proponujemy pomoc w zalogowaniu się w dniach 4-5 czerwca 2013 roku w sali 114, w godzinach od 1400 do 1600,
   • 4 lipca 2013 roku do godz. 1000 wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych do PLO Nr II,
   • do 8 lipca 2013 roku, do godziny 1200, musisz potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
   • 9 lipca 2013 roku wywieszone będą listy uczniów przyjętych do naszej szkoły
  7. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają
   • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
   • Laureaci (I-III miejsce) konkursów organizowanych dla gimnazjalistów przez PLO Nr II
   • uczniowie objęci Indywidualnym Tokiem Nauki
  8. Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w załączniku nr VI. [pobierz]

  Załączniki:

  Załącznik I - Wzór podania do klasy językowej: [pobierz]
  Załącznik II - Wzór podania do klasy sportowej: [pobierz]
  Załącznik III - Zakres tematyczny sprawdzianu uzdolnień językowych: [pobierz].
  Załącznik IV - Zakres próby sprawności fizycznej (klasa 1S): [pobierz] .
  Załącznik V - Lista olimpiad i konkursów: [pobierz] .
  Załącznik IV - Terminarz rekrutacji: [pobierz]
Idź na wagary - do Dwójki! 2016-02-23 19:02
Zapraszamy na Wagary w "Dwójce" - 21.03.2013 r.

Plan wagarowania:

 WydarzenieSalaGodziny
1 Pokazy ratownictwa medycznego06-09
(przyziemie)
od 10:00
2 Pokazy chemiczne2, 109
(parter i I piętro)
od 10:30
3 Język niemiecki i francuski bez tajemnichol przed salą 9
(parter)
od 10:00
4 „Na murach Lipska legł bitewny kurz…” – Prezentacja multimedialna i konkurs historyczny poświęcony postaci księcia Józefa Poniatowskiego w 200. rocznicę śmierci14
(parter)
od 10:00
5 Quiz – kultura Wielkiej Brytanii i USA114
(I piętro)
od 10:00
6 Turniej "Cash Flow" dla licealistów. hol przed 120,
sekretariat
(I piętro)
od 11:00
7 Wojewódzki Konkurs Ortograficzny Języka Polskiego dla gimnazjalistów117
(I piętro)
od 11:00
8 "Jugend debatiert" 201
(II piętro)
od 9:30
9 Pokazy doświadczeń z fizykihol i sale 214-216
(II piętro)
10:00-14:30
10 Finał I Konkursu Angielsko – Niemieckiego dla gimnazjalistów Województwa Opolskiego o Puchar Dyrektora ZSO nr II w OpoluCzęść pierwsza: 222
(II piętro)
od 10:00
11 "Uczymy się języków nie tylko z podręczników" - wystawa zbiorów bibliotecznych. Poczęstunek dla uczestników i opiekunówBiblioteka
(I piętro)
od 10:00
12 Mistrzostwa w Piłce Nożnej chłopców o Puchar Dyrektora Szkołydolna sala gimnastyczna
(parter)
9:30-10:45
13 Turniej szachowy dla gimnazjalistówgórna sala gimnastyczna
(I piętro)
od 10:00
14 Siatkówka dziewcząt (trening pokazowy klasy sportowej)dolna sala gimnastyczna
(parter)
11:00


W sali 7 odbędą się spotkania z Dyrektorem PLO II. Spotkania odbędą się o godzinach: 12:00, 13:00 i 14:00.

Ponadto odbędą się prezentacje poszczególnych klas i ich specyfiki:
Klasa A – matematyczno- fizyczna – sale 214 i 216 oraz hol przed salą 214 (II piętro)
Klasa B – językowo-dwujęzyczna –salą 9 i hol przed (parter)
Klasa C – społeczno-prawna – sala 04 i korytarz w szatni (przyziemie)
Klasa D – biologiczno-chemiczna – sala 2 i hol przed salą 2 (I piętro)
Klasa E – matematyczno-informatyczna – sala 116 i hol przed salą 116 (I piętro)
Klasa F – biologiczno-fizyczna – sala 102 i hol przed salą 102 (I piętro)
Klasa G – matematyczno-geograficzna – sala 105 i hol przed salą 105 (I piętro)
Klasa H – dyplomatyczna – sala 16 i hol przed salą 16 (parter)
Klasa S – sportowa – siatkówka dziewcząt –dolna sala gimnastyczna i korytarz przed salą (parter)
Pokaz techniki freskowania – sala 129 = świetlica (I piętro)
Wagary w opolskiej "Dwójce"! 2016-02-23 19:02

Szanowni Państwo,
tradycyjnie, tak jak w latach ubiegłych, zapraszamy na wiosenne spotkanie z nauczycielami i uczniami Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu.
Wizyta w szkole w ramach Dnia otwartych drzwi daje uczniom gimnazjów, ich rodzicom i nauczycielom, możliwość poznania charakteru naszej szkoły, dogłębnego zapoznania się z kierunkami kształcenia jakie proponujemy w przyszłym roku szkolnym w klasach pierwszych. Bogata oferta zajęć i spotkań przygotowana przez nauczycieli i uczniów z pewnością przybliży odwiedzającym specyfikę i klimat naszej szkoły.
Serdecznie zapraszamy na wagary w „Dwójce” w celu poszukiwania nadchodzącej wiosny w dniu 21 marca 2013 r. (czwartek) w godzinach od 10.00 do 14.00.
Dla odwiedzających przygotowaliśmy liczne atrakcje i wiosenne niespodzianki (również dla opiekunów).
Wagary w Dwójce - pierwsza pomoc! 2016-02-23 19:02
W dniu 21.03. br. (dzień Drzwi otwartych w Dwójce), o godz. 8:30, w sali 06 rozpocznie się konkurs - Szkolne Zawody Pierwszej Pomocy ZSO NR II klas drugich. Jak co roku, zapraszamy 4 - osobowe reprezentacje 2 klas LO do zabawy i rywalizacji. Drużyny walczyć będą o punkty w konkursie klas drugich, którego częścią są zawody. Jak co roku wyłonimy mistrzowski zespół ratowniczy. Zawody organizują: Szkolna Grupa Ratownicza, instruktorzy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP Opole, instruktorzy pierwszej pomocy przedmedycznej z klasy 3a PG 10 i klas pierwszych LO.
Zapraszamy!
Wagary w Dwójce - turniej szachowy! 2016-02-23 19:02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu zaprasza na V INDYWIDUALNY TURNIEJ SZACHOWY DLA GIMNAZJALISTÓW
Turniej odbędzie się w dniu "otwartych drzwi szkoły" tj. 21 marca 2013r. o godz. 10:00 w górnej sali gimnastycznej ZSO Nr II.
Pisemne lub telefoniczne złoszenia przyjmujemy do 14.03.2011. Prosimy o podanie imion i nazwisk uczestników.
Kontakt:
ZSO Nr II
45-048 Opole, ul. Pułaskiego 3
tel: 77 454-22-86
e-mail: [ » sekretariat@lo2.opole.pl ]
Zapraszamy na "Wagary w Dwójce"!
Rekrutacja 2013/2014 2016-02-23 19:02
W dniu 21 marca 2013 odbędą się tradycyjne Wagary w Dwójce!
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.