PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Zebranie dla Rodziców uczniów zakwalifikowanych do klas I 2018-12-27 22:39
11 lipca 2018 roku (środa) o godz. 16:00 na dolnej sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Rodziców kandydatów zakwalifikowanych do „Dwójki” z panem dyrektorem i wychowawcami.
Na spotkanie zapraszamy również zakwalifikowanych do naszej szkoły uczniów- będziecie mogli porozmawiać z nauczycielami o przygotowaniach do konkursów i olimpiad 
„Noc w „Dwójce” – 23.03.2018 r., godz. 18.30 2018-12-27 22:39
Wszystkich zainteresowanych dalszą nauką w opolskiej „Dwójce” serdecznie zapraszamy na spotkanie z nauczycielami naszej szkoły. Zaproszenie kierujemy do uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i szkół podstawowych oraz ich rodziców. Będzie to niepowtarzalna okazja bezpośredniego poznania wielu nauczycieli, uczestniczenia w krótkich zajęciach, porozmawiania z dyrekcją o specyfice poszczególnych profili klas pierwszych oraz o zasadach rekrutacji do szkoły.
Szanowni Rodzice, zapraszamy na „Noc w „Dwójce” w czasie, kiedy obowiązki zawodowe nie utrudniają odwiedzenia przyszłej szkoły dziecka. Będzie to okazja do ponownego poczucia się uczniem, choć powtórek nie przewidujemy. Jedyna taka noc w roku :-)
Drodzy uczniowie, po odwiedzeniu szkoły w środę i spotkaniach z młodzieżą, warto zaprosić rodziców do „Dwójki” w piątek na wieczorne spotkanie z przyszłymi nauczycielami i dyrekcją szkoły. Niepowtarzalna okazja, aby razem z mama i tatą usiąść razem w ławie szkolnej. Gorąco zapraszamy na „Noc w „Dwójce” w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) w godzinach od 18.30 do 20.00.
Klasy w Dwójce 2018-12-27 22:39
Jesteś zainteresowany Dwójką? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o klasach? Jak co roku przedstawiamy nasze propozycje dotyczące klas. Miłej lektury :)
Opisy klas
[ » Klasa 1A ] [ » Klasa 1B ] [ » Klasa 1C ]
[ » Klasa 1D ] [ » Klasa 1E ] [ » Klasa 1F ]
[ » Klasa 1G ] [ » Klasa 1H ] [ » Klasa 1I ]
[ » Klasa 1J ]
Wagary w „Dwójce” - 21 marca 2018 r., godz. 10.00 2018-12-27 22:39
Tradycyjnie w pierwszym dniu wiosny zapraszamy uczniów ostatnich klas gimnazjalnych wraz z nauczycielami do zapoznania się z ofertą szkoły na kolejny rok szkolny. „Dzień otwartych drzwi” jest doskonałą okazją do poznania charakteru i klimatu szkoły, możliwością porozmawiania o szkole ze starszymi koleżankami i kolegami oraz dogłębnego zapoznania się z kierunkami kształcenia jakie proponujemy w przyszłym roku szkolnym. Serdecznie zapraszamy na „Wagary w „Dwójce” w dniu 21 marca 2018 r. (środa) w godzinach od 10.00.do 13.30.
Klasy w Dwójce - poznaj je na "Wagarach w Dwójce"! 2018-12-27 22:39
W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otworzyć 10 klas pierwszych:
 1. matematyczno – fizyczna
 2. językowa dwujęzyczna z językiem niemieckim i j. francuskim
 3. społeczno – prawna
 4. medyczna
 5. matematyczno – informatyczna
 6. biologiczno – społeczna
 7. biologiczno - chemiczna
 8. dyplomatyczna
 9. ekonomiczno - geograficzna
 10. hiszpańska dwujęzyczna
Zapraszamy na wagary do Dwójki! Kiedy: 21.03.2018 (środa) od godz. 10:00.
Rekrutacja 2018/2019 2018-12-27 22:39
W roku szkolnym 2018/19 zapraszamy do 10 klas pierwszych.

Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Opolu
na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klas pierwszych PLO Nr II w Opolu będzie się odbywała według następujących zasad:
 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.
 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 28 uczniów.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
  1. 100 punktów za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum (po 20 punktów za każdą z pięciu części tego egzaminu):
   1. język polski 1% odpowiada 0,2 pkt.
   2. historia i wiedza o społeczeństwie 1% odpowiada 0,2 pkt.
   3. matematyka 1% odpowiada 0,2 pkt.
   4. przedmioty przyrodnicze 1% odpowiada 0,2 pkt.
   5. język obcy nowożytny – poziom podstawowy 1% odpowiada 0,2 pkt.
  2. maksymalnie 18 punktów za ocenę z języka polskiego
  3. maksymalnie 18 punktów za ocenę z matematyki
  4. maksymalnie 36 punktów z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
   * - pierwsza ocena
   Odział Przedmiot
   A, E FIZYKA
   B JĘZYK NIEMIECKI lub
   JĘZYK FRANCUSKI
   C, H HISTORIA
   D, F, G BIOLOGIA
   I GEOGRAFIA
   J JĘZYK HISZPAŃSKI

   * - druga ocena
   Odział Przedmiot
   A CHEMIA lub GEOGRAFIA
   B, J BIOLOGIA lub
   HISTORIA
   C, H WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE lub
   GEOGRAFIA
   D, G CHEMIA lub
   FIZYKA
   E INFORMATYKA
   F, I HISTORIA lub
   WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE
  5. Przeliczenia ocen na punkty należy dokonać według następującego sposobu:
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.
  6. maksymalnie 28 punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:
   • 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
   • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
   • maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (Tabele z przelicznikiem na punkty osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych w [ » Załączniku Nr V ])
 4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
 6. Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty uwzględnianych w tegorocznej rekrutacji w [ » Załączniku Nr VI ]
 7. UWAGA klasa I B oraz I J
  1. uczniowie zainteresowani klasą językową – dwujęzyczną (I B)
  2. Dla kandydatów do klasy językowej – dwujęzycznej
   • z językiem niemieckim (klasa I B – gr. I) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego w czwartek – 17 maja 2018 roku, w świetlicy, I piętro.
    Część pisemna - godz. 9:00, część ustna – godz. 11:00.
   • z językiem francuskim (klasa I B – gr. II) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego w czwartek – 17 maja 2018 roku, w sali 214, II piętro.
    Część pisemna – godz. 9:00, część ustna – godz. 11:00.
  3. uczniowie zainteresowani klasą hiszpańską – dwujęzyczną (I J)
   Dla kandydatów do klasy hiszpańskiej - dwujęzycznej przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego w czwartek – 17 maja 2018 roku, w salach 217, II piętro, część pisemna – godz. 9:00, część ustna – godz. 11:00.
  Za sprawdzian kompetencji językowych będzie można uzyskać maksymalnie 20 pkt. (10 pkt. za część pisemną i 10 pkt. za część ustną). Za zdany uznajemy egzamin, z którego kandydat uzyska min. 10 pkt. (50%)
  WAŻNE!
  1. dla uczniów I B gr. I Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci i finaliści II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego oraz laureaci i finaliści Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego (wniosek do klasy należy również złożyć w poniższym terminie)
  2. dla uczniów I B gr. II Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci i finaliści II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego (wniosek do klasy należy również złożyć w poniższym terminie)
  3. Wniosek o przyjęcie do klasy językowej-dwujęzycznej składa się od 17 kwietnia do 11 maja 2018 roku. Wzór wniosku w [ » Załączniku Nr I ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. I podany jest w [ » Załączniku Nr II ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. II podany jest w [ » Załączniku Nr III ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I J gr. podany jest w [ » Załączniku Nr IV ]
 8. O zakwalifikowaniu się do danego oddziału decydować będzie liczba punktów, jakie uzyskali kandydaci.
 9. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału, komisja może zaproponować naukę w innym oddziale.
 10. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.
 11. Pamiętaj, że w roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do naszej szkoły będzie prowadzona w sposób elektroniczny. Oto obowiązujące zasady:
  • kandydat musi określić kolejność wyboru szkół i poszczególnych klas,
  • program komputerowy będzie przydzielał miejsca w szkole i klasie według wskazanych preferencji,
  • po wprowadzeniu danych do systemu trzeba złożyć w terminie od 28 maja do 22 czerwca 2018 roku podanie do pierwszej wybranej szkoły (pokój 120, I piętro),
  • w dniach od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 roku należy wprowadzić punkty z egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa oraz punkty za inne osiągnięcia. W tym samym terminie należy złożyć w pierwszej wybranej szkole kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
   WAŻNE! Pamiętaj, że osiągnięcia, za które wprowadziłeś punkty drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.
  • Dokumenty będą przyjmowane w sali 116, I piętro, w godzinach od 9.00 do 16.00,
  • proponujemy pomoc w zalogowaniu się w dniach 6 -7 czerwca 2018 roku w sali 116, w godzinach od 14.00 do 16.00,
  • 11 lipca 2018 roku do godziny 12.00 wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych do PLO Nr II,
  • w dniach od 11 lipca do 13 lipca 2018 roku roku musisz potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 16 lipca 2018 roku wywieszone będą listy uczniów przyjętych do naszej szkoły.
 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  • laureaci (I-III miejsce) konkursów organizowanych dla gimnazjalistów przez PLO Nr II
  • uczniowie objęci Indywidualnym Tokiem Nauki
 13. Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w [ » Załączniku Nr VII ].
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.