PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim 2018-12-27 22:30
Pragniemy poinformować naszych przyszłych uczniów, że w nadchodzącym roku szkolnym (2017/18), klasa matematyczno-informatyczna "E" (a także zainteresowani uczniowie pozostałych klas z rozszerzoną matematyką) będzie po raz pierwszy aktywnie uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez Wydział Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wśród planowanych form edukacyjnych będą między innymi: kurs programowania realizowany w ramach zajęć lekcyjnych, intensywne zajęcia z algorytmiki realizowane w weekendy przez studentów, obozy programistyczne, a także wykłady z programowania i matematyki oraz zajęcia z myślenia na Uniwersytecie Wrocławskim.
Planowanym efektem tych zajęć jest udział uczniów w Olimpiadzie Informatycznej, konkursach programistycznych i zdobywanie w nich wysokich lokat.
Informatyka po nowemu w Dwójce - to jest to!
Klasy w Dwójce 2018-12-27 22:30
Jesteś zainteresowany Dwójką? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o klasach? Ta lektura jest dla Ciebie :)
Opisy klas
[ » Klasa 1A ] [ » Klasa 1B ] [ » Klasa 1C ]
[ » Klasa 1D ] [ » Klasa 1E ] [ » Klasa 1F ]
[ » Klasa 1G ] [ » Klasa 1H ] [ » Klasa 1I ]
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 2018-12-27 22:30
W roku szkolnym 2017/18 zapraszamy do 9 klas pierwszych.

Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Opolu
na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do klas pierwszych PLO Nr II w Opolu będzie się odbywała według następujących zasad:
 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.
 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 28 uczniów.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
  1. 100 punktów za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum (po 20 punktów za każdą z pięciu części tego egzaminu):
   1. język polski 1% odpowiada 0,2 pkt.
   2. historia i wiedza o społeczeństwie 1% odpowiada 0,2 pkt.
   3. matematyka 1% odpowiada 0,2 pkt.
   4. przedmioty przyrodnicze 1% odpowiada 0,2 pkt.
   5. język obcy nowożytny – poziom podstawowy 1% odpowiada 0,2 pkt.
  2. maksymalnie 18 punktów za ocenę z języka polskiego
  3. maksymalnie 18 punktów za ocenę z matematyki
  4. maksymalnie 36 punktów z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
   * - pierwsza ocena
   Odział Przedmiot
   A, E FIZYKA
   B JĘZYK NIEMIECKI lub
   JĘZYK FRANCUSKI
   lub JĘZYK HISZPAŃSKI
   C, H HISTORIA
   D, F, G BIOLOGIA
   I GEOGRAFIA

   * - druga ocena
   Odział Przedmiot
   A CHEMIA lub GEOGRAFIA
   B JĘZYK ANGIELSKI lub
   HISTORIA
   C, H WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE lub
   GEOGRAFIA
   D, F, G CHEMIA lub
   FIZYKA
   E INFORMATYKA
   I HISTORIA lub
   WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE
  5. Przeliczenia ocen na punkty należy dokonać według następującego sposobu:
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.
  6. maksymalnie 28 punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:
   • 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
   • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
   • maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (Tabele z przelicznikiem na punkty osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych w [ » Załączniku Nr V ])
 4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
 6. Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty uwzględnianych w tegorocznej rekrutacji w [ » Załączniku Nr VI ]
 7. UWAGA klasa I B
  1. uczniowie zainteresowani klasą językową – dwujęzyczną (I B)
  2. Dla kandydatów do klasy językowej – dwujęzycznej
   • z językiem niemieckim (klasa I B – gr. I) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego w środę – 17 maja 2017 roku, w świetlicy, I piętro.
    Część pisemna - godz. 9:00, część ustna – godz. 11:00.
   • z językiem francuskim (klasa I B – gr. II) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego w środę – 17 maja 2017 roku, w salach 207 i 209, II piętro.
    Część pisemna – godz. 9:00, część ustna – godz. 11:00.
   • z językiem hiszpańskim (klasa I B – gr. III) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego w środę – 17 maja 2017 roku, w salach 217 i 216, II piętro.
    Część pisemna – godz. 9:00, część ustna – godz. 11:00.
  Za sprawdzian kompetencji językowych będzie można uzyskać maksymalnie 20 pkt. (10 pkt. za część pisemną i 10 pkt. za część ustną)
  WAŻNE!
  1. dla uczniów I B gr. I Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci i finaliści II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego oraz laureaci i finaliści Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego (wniosek do klasy należy również złożyć w poniższym terminie)
  2. dla uczniów I B gr. II Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci i finaliści II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego (wniosek do klasy należy również złożyć w poniższym terminie)
  3. Wniosek o przyjęcie do klasy językowej-dwujęzycznej składa się od 18 kwietnia do 12 maja 2017 roku. Wzór wniosku w [ » Załączniku Nr I ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. I podany jest w [ » Załączniku Nr II ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. II podany jest w [ » Załączniku Nr III ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. III podany jest w [ » Załączniku Nr IV ]
 8. O zakwalifikowaniu się do danego oddziału decydować będzie liczba punktów, jakie uzyskali kandydaci.
 9. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału, komisja może zaproponować naukę w innym oddziale.
 10. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.
 11. Pamiętaj, że w roku szkolnym 2017/2018 rekrutacja do naszej szkoły będzie prowadzona w sposób elektroniczny. Oto obowiązujące zasady:
  • kandydat musi określić kolejność wyboru szkół i poszczególnych klas,
  • program komputerowy będzie przydzielał miejsca w szkole i klasie według wskazanych preferencji,
  • po wprowadzeniu danych do systemu trzeba złożyć w terminie od 29 maja do 23 czerwca 2017 roku podanie do pierwszej wybranej szkoły (pokój 120, I piętro),
  • w dniach od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 roku należy wprowadzić punkty z egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa oraz punkty za inne osiągnięcia. W tym samym terminie należy złożyć w pierwszej wybranej szkole kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
   WAŻNE! Pamiętaj, że osiągnięcia, za które wprowadziłeś punkty drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.
  • Dokumenty będą przyjmowane w sali 116, I piętro, w godzinach od 9.00 do 16.00,
  • proponujemy pomoc w zalogowaniu się w dniach 6 -7 czerwca 2017 roku w sali 116, w godzinach od 14.00 do 16.00,
  • 10 lipca 2017 roku do godziny 12.00 wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych do PLO Nr II,
  • w dniach od 10 lipca do 13 lipca 2017 roku kandydaci zakwalifikowani muszą potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 14 lipca 2017 roku wywieszone będą listy uczniów przyjętych do naszej szkoły (tylko po dostarczeniu oryginałów!).
 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  • laureaci (I-III miejsce) konkursów organizowanych dla gimnazjalistów przez PLO Nr II
  • uczniowie objęci Indywidualnym Tokiem Nauki
 13. Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w [ » Załączniku Nr VII ].
Wagary w Dwójce!!! 2018-12-27 22:30
Wszystkim gimnazjalistom, nauczycielom i rodzicom, którzy spędzili dzień wagarowicza odwiedzając Dwójkę serdecznie dziękujemy. Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do Dwójki podczas rekrutacji.
[ » Informator o planowanych klasach ]
Uczniowie, Nauczyciele i Dyrekcja II LO
Wagary w Dwójce!!! 2018-12-27 22:30
Zapraszamy na Wagary w „Dwójce” – 21.03.2017
POZIOM 2 A
Sala 201 – Konkurs z wiedzy o krajach anglojęzycznych
Sala 202 – Zdrowy styl życia - warsztaty
Sala 204 – „Chiny z bliska” – pokazy i spotkania
Sala 205 – kino amerykańskie
Sala 206 – Relacja z VIII Koncertu Charytatywnego „Dwójka dzieciom”
Sala 209 – Prezentacja profilu biologiczno-chemicznego – Klasa I G
POZIOM 2 B
Sale 214 - 216 – Prezentacja profilu matematyczno-fizycznego – Klasa I A
Sale 218 – 221 – świat języków obcych w „Dwójce” (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, łaciński); egzaminy międzynarodowe DSD II i DELF; dwujęzyczność w PLO II
Sala 222 – wymiany i wycieczki międzynarodowe w PLO II oraz projekty unijne - ERASMUS+
POZIOM 1 A
Sala 102 – Prezentacja profilu biologiczno-matematycznego – Klasa I F
Sala 104 – „Wiosna w matematyce” – warsztaty matematyczne
Sala 105 – Relacja z VII i IX Koncertu Charytatywnego „Dwójka dzieciom”
Sala 106 – Nauczanie kooperatywne w matematyce
Sala 107 – „Urok liczb” – warsztaty matematyczne
Sala 109 – Pokazy chemiczne
POZIOM 1 B
Sala 114 –„Gazeta papierowa i internetowa” – warsztaty dziennikarskie
Sala 116 – 117 - Prezentacja profilu matematyczno-informatycznego – Klasa I E
Hol obok sali 110– Prezentacja profilu ekonomiczno-geograficznego – Klasa I i
Świetlica – Próba do X Koncertu Charytatywnego „Dwójka dzieciom”
Mała (górna) sala gimnastyczna – Warsztaty tańca nowoczesnego (pokazy)
Czytelnia – V Konkurs „Poliglota”
POZIOM 0 A
Sala 2 – Prezentacja profilu medycznego – Klasa I D
Sala 4 – Relacja z VI Koncertu Charytatywnego „Dwójka dzieciom”
Sala 5 – Spotkanie z logopedą
Sala 6 – Poezja w Dwójce
Sala 7 – Warsztaty fotograficzne
Hol przed salą 9 – Prezentacja profilu językowego-dwujęzycznego – Klasa I B
POZIOM 0 B
Sala 14 – Prezentacja profilu społeczno-prawnego – Klasa I C
Sala 16 – Prezentacja profilu dyplomatycznego – Klasa I H
Sala 17 – Warsztaty gry w szachy – spotkanie z mistrzami województwa opolskiego
Stołówka – niespodzianka dla gimnazjalnych łasuchów
POZIOM -1 A
Sala 04 – symulacja rozprawy sądowej
Kawiarenka – miejsce na odpoczynek i miłe spotkania towarzyskie
POZIOM -1 B
Sale 06 – 09 – III Opolski Konkurs Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Opola
Uwaga! VI Wojewódzki Konkurs „W świecie finansów” odbędzie się w restauracji/kręgielni „Szara Willa”
(Opole, ul. Oleska 11)
Rekrutacja 2017/2018 2018-12-27 22:30
Uwaga gimnazjaliści!
Od wielu lat w pierwszym dniu wiosny gościmy uczniów klas trzecich wszystkich gimnazjów naszego województwa wraz z rodzicami i opiekunami. Również Was zapraszamy w tym dniu do zapoznania się ze szkołą oraz z ofertą kształcenia jaką przygotowaliśmy na rok szkolny 2017/18.
We wtorek, 21 marca, będziecie mogli spotkać się z nauczycielami i uczniami naszego liceum, porozmawiać o szkole, poznać jej klimat i specyfikę. Jak zawsze, przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji, konkursów z nagrodami i niespodzianek. Zaproszenia oraz szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą do Waszych szkół.
Zapraszamy na poszukiwanie nadchodzącej wiosny. Jeżeli wagary – to tylko w II LO w Opolu!!!
Wtorek, 21 marca 2017 r., godziny od 10.00 do 13.30.
Pamiętaj! Pierwsze wiosenne kroki kieruj do II LO w Opolu, ul. Pułaskiego 3
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie II LO w Opolu
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.