PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Rekrutacja elektroniczna 2016-06-01
Uwaga gimnazjaliści!
Ruszyła rekrutacja do szkół średnich. Rekrutacja odbywa się elektronicznie, a portal rekrutacyjny można znaleźć pod adresem [ » [opolskie.edu.com.pl/kandydat] ]. Szkoła pierwszego wyboru? Tylko Dwójka! :D
Wagary w Dwójce! 2016-03-14
Zapraszamy na wagary do Dwójki!
Podczas Dnia Otwartch Drzwi w Dwójce zaprezentują się następujące klasy:
 1. matematyczno – fizyczna
 2. językowa dwujęzyczna
 3. społeczno – prawna
 4. medyczna
 5. matematyczno – informatyczna
 6. biologiczno – matematyczna
 7. biologiczno-chemiczna
 8. dyplomatyczna
Kiedy: 21.03.2016 (poniedziałek) od godz. 10:00.
Rekrutacja 2016/2017 2016-05-11 07:25
W nowym roku szkolnym 2016/17 zapraszamy do 8 klas pierwszych.
Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Opolu
na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do klas pierwszych PLO Nr II w Opolu będzie się odbywała według następujących zasad:
 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.

 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 30 uczniów.

 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
  1. 100 punktów za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum (po 20 punktów za każdą z pięciu części tego egzaminu):
   1.język polski 1% odpowiada 0,2 pkt
   2.historia i wiedza o społeczeństwie 1% odpowiada 0,2 pkt
   3.matematyka 1% odpowiada 0,2 pkt
   4.przedmioty przyrodnicze 1% odpowiada 0,2 pkt
   5.język obcy nowożytny - poziom podstawowy1% odpowiada 0,2 pkt.
  2. maksymalnie 20 punktów za ocenę z języka polskiego
  3. maksymalnie 20 punktów za ocenę z matematyki
  4. maksymalnie 40 punkty z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  5. * - pierwsza ocena
   Odział Przedmiot
   A, E FIZYKA
   B JĘZYK NIEMIECKI lub JĘZYK FRANCUSKI
   C, H HISTORIA
   D, F, G BIOLOGIA

   * - druga ocena:
   Odział Przedmiot
   A, E CHEMIA lub GEOGRAFIA
   B JĘZYK ANGIELSKI lub HISTORIA
   C, H WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE lub GEOGRAFIA
   D, F, G CHEMIA lub FIZYKA

   Przeliczenia ocen na punkty należy dokonać według następującego sposobu:
   celujący - 20 pkt.
   bardzo dobry - 16 pkt.
   dobry - 12 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

  6. maksymalnie 20 punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:
   • 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
   • 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
   • maksymalnie 13 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (Tabele z przelicznikiem na punkty osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych w Załączniku Nr IV)

 4. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.

 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
 6. Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty uwzględnianych w tegorocznej rekrutacji w [ » Załączniku Nr V ].

 7. UWAGA klasa IB
  1. uczniowie zainteresowani klasą językową - dwujęzyczną (I B) Dla kandydatów do klasy językowej - dwujęzycznej
   • z językiem niemieckim (klasa I B – gr. I) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego w środę – 18 maja 2016 roku, w salach 217 i 216, II piętro część pisemna- godz. 9:00, część ustna – godz. 11:00.
   • z językiem francuskim (klasa I B – gr. II) przeprowadzony będzie sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego w środę – 18 maja 2016 roku, w salach 207 i 209, II piętro, część pisemna – godz. 9:00, część ustna – godz. 11:00.
   Za sprawdzian kompetencji językowych będzie można uzyskać maksymalnie 20 pkt. (10 pkt. za część pisemną i 10 pkt. za część ustną)
   WAŻNE! dla uczniów I B gr. I. Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci i finaliści II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego oraz laureaci i finaliści Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego (wniosek do klasy należy również złożyć w poniższym terminie).
   WAŻNE! dla uczniów I B gr. II. Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci i finaliści II etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego. (wniosek do klasy należy również złożyć w poniższym terminie).
   Wniosek o przyjęcie do klasy językowej-dwujęzycznej składa się od 1 do 29 kwietnia 2016 roku. Wzór wniosku w Załączniku Nr I [ » (pobierz) ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. I podany jest w Załączniku Nr II [ » (pobierz) ]
   Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. II podany jest w Załączniku Nr III [ » (pobierz) ]

  2. O zakwalifikowaniu się do danego oddziału decydować będzie liczba punktów, jakie uzyskali kandydaci.

  3. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału, komisja może zaproponować naukę w innym oddziale.

  4. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.

  5. Pamiętaj, że w roku szkolnym 2016/2017 rekrutacja do naszej szkoły będzie prowadzona w sposób elektroniczny. Oto obowiązujące zasady:
   • kandydat musi określić kolejność wyboru szkół i poszczególnych klas,
   • program komputerowy będzie przydzielał miejsca w szkole i klasie według wskazanych preferencji,
   • po wprowadzeniu danych do systemu trzeba złożyć w terminie od 30 maja do 23 czerwca 2016 roku podanie do pierwszej wybranej szkoły (sala 117, I piętro),
   • w dniach od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 roku należy wprowadzić punkty z egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa oraz punkty za inne osiągnięcia. W tym samym terminie należy złożyć w pierwszej wybranej szkole kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

   • WAŻNE! Pamiętaj, że osiągnięcia, za które wprowadziłeś punkty drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.
   • Dokumenty będą przyjmowane w sali 116, I piętro, w godzinach od 9.00 do 16.00,
   • proponujemy pomoc w zalogowaniu się w dniach 6-7 czerwca 2016 roku w sali 116, w godzinach od 14.00 do 16.00,
   • 18 lipca 2016 roku do godziny 12.00 wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych do PLO Nr II,
   • w dniach od 19 lipca do 25 lipca 2016 roku musisz potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
   • 26 lipca 2016 roku wywieszone będą listy uczniów przyjętych do naszej szkoły.

  6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   • wielodzietność rodziny kandydata,
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
   • laureaci (I-III miejsce) konkursów organizowanych dla gimnazjalistów przez PLO Nr II
   • uczniowie objęci Indywidualnym Tokiem Nauki

  7. Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w Załączniku Nr VI.

  Załączniki:

  Załącznik I - Wzór podania do klasy językowej: [pobierz]
  Załącznik II - Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. I (z j. niemieckim): [pobierz].
  Załącznik III - Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I B gr. II (z j. francuskim): [pobierz].
  Załącznik IV - Tabele z przelicznikiem na punkty osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych: [pobierz] .
  Załącznik V - Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty: [pobierz] .
  Załącznik VI - Terminarz rekrutacji: [pobierz]
Konkursy Dwójkowe 2016-02-19 11:10
Konkursy organizowane przez ZSO II:
Informacja 2016-05-17 15:34
Uwaga uczniowie klas III PG- zainteresowani kontynuowaniem nauki w PLO Nr II
W związku z zarządzeniem Nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty uległy zmianie terminy postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowe zmiany w Załączniku Nr VI naniesiono kolorem czerwonym.
Sprawdzian kompetencji językowych 2016-05-11 07:54
18 maja 2016r. – sprawdzian kompetencji językowych
Uczniów klas III starających się o przyjęcie do klasy I B PLO II prosimy o przybycie na część pisemną egzaminu pod wyznaczone sale egzaminacyjne o godz. 8:50.
Uczniowie powinni mieć ze sobą 2 długopisy i legitymację szkolną bądź inny dokument potwierdzający tożsamość.
Uczniowie zainteresowani klasą 1B (z j. niemieckim) spotykają się pod salami 216 i 217
Uczniowie zainteresowani klasą 1B (z j. francuskim) spotykają się pod salą 209

Część ustna egzaminu od godz. 11:00 w tych samych salach
Archiwum rekrutacji do 2015 roku 1970-01-01 01:00
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.