PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Dalsze kroki w rektutacji 2020-07-30 15:03
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych 2020-07-06 09:18
Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. [ » Lista ]
Rekrutacja 2020 2020-06-09 16:13
Dostępna jest już strona rekrutacyjna: [ » opolskie.edu.com.pl ]
Kwestionariusz 2020-06-15 14:07
Zależy Ci na nauce języków na poziomie dwujęzycznym? Wypełnij wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i dostarcz go między 15 a 22 czerwca!!! [ » [WNIOSEK] ]

Chcesz uczyć się w Dwójce? Wypełnij nasz kwestionariusz, który pomoże nam zorganizować nowy rok szkolny. [ » Kwestionariusz ].
Rekrutacja do klas ogólnych 2020-06-15 14:00
Chcesz wiedzieć więcej? 2020-06-05 16:12
Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21 2020-05-23 14:45
Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe [ » [Otwórz] ]
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych [ » [Otwórz] ]
 • Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) [ » [Otwórz] ]
 • Zarządzenie nr 6 OKO z dnia 26 lutego 2020r. - Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w rekrutacji [ » [Otwórz] ]
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego (…) na rok szkolny 2020/2021: https://www.gov.pl/web/edukacja/(...)[ » [Otwórz] ]

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2020/21 planujemy otworzyć osiem klas pierwszych:
 • Klasa A - matematyczno - fizyczna - przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i fizyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: j. angielski, informatyka, geografia.
 • Klasa B - politechniczna - przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i fizyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: informatyka, j. angielski, geografia.
 • Klasa C - społeczno - prawna - przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski i wiedza o społeczeństwie oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: historia, j. angielski, geografia.
 • Klasa D - medyczna - przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia i chemia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: fizyka, j. angielski, matematyka.
 • Klasa E - biologiczno - chemiczna - przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia i chemia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: fizyka, j. angielski, matematyka.
 • Klasa F - dwujęzyczna - dwie grupy językowe: dwujęzyczna z językiem niemieckim oraz dwujęzyczna z językiem hiszpańskim. Obie grupy realizują obowiązkowo język polski na poziomie rozszerzonym oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: matematyka, geografia.
 • Klasa G - matematyczno - geograficzna - przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i geografia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: historia, fizyka, j. angielski.
 • Klasa H - dyplomatyczna z grupą dwujęzyczną francuską - cała klasa, czyli dwie grupy realizują język polski na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy. Uczniowie z grupy dyplomatycznej realizują ponadto historię na poziomie rozszerzonym. Cała klasa ma do wyboru jeden przedmiot spośród następujących: wiedza o społeczeństwie, matematyka, a grupa dyplomatyczna może wybrać również j. angielski.
Planowana liczebność oddziałów: 30

Postępowanie rekrutacyjne

Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
 Pierwszy przedmiotDrugi przedmiot
Klasa A - matematyczno - fizyczna fizyka informatyka lub geografia
Klasa B - politechniczna fizyka informatyka
Klasa C - społeczno - prawna historiawos lub j. angielski
Klasa D - medyczna biologiachemia lub fizyka
Klasa E - biologiczno - chemiczna biologiachemia lub fizyka
Klasa F - dwujęzyczna (N/ H) język dwujęzycznościgeografia lub j. angielski
Klasa G - matematyczno - geograficznageografiahistoria lub fizyka
Klasa H - dyplomatyczna z grupą dwujęzyczną F historia/ j. obcywos lub j. angielski – gr. dypl. wos lub historia – gr. dwujęz.

Języki obce

W klasach A, B, C, D, E, G, H (grupa dyplomatyczna) pierwszym językiem obcym jest język angielski.
W oddziałach dwujęzycznych (klasa F - grupa niemiecka i grupa hiszpańska oraz klasa H - grupa francuska) drugim językiem obcym jest język angielski.

Nauka drugiego języka obcego może być realizowana w grupach międzyklasowych.

Możliwości wyboru nauki drugiego języka obcego w większości klas (za wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych) są następujące:
 • język francuski (od podstaw i kontynuacja)
 • język niemiecki (od podstaw i kontynuacja)
 • język hiszpański (od podstaw i kontynuacja)

Oddziały dwujęzyczne

W roku szkolnym planowane jest utworzenie trzech oddziałów dwujęzycznych (po 15 uczniów w każdej grupie językowej): niemieckiego, hiszpańskiego oraz francuskiego.

[ » [WNIOSEK] ] o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego można składać w dniach 15 - 22 czerwca 2020r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lo2.opole.pl.

W rekrutacji do klas dwujęzycznych konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych:
 • grupa dwujęzyczna niemiecka - język niemiecki
 • grupa dwujęzyczna hiszpańska - język hiszpański
 • grupa dwujęzyczna francuska - język francuski

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w formie pisemnej.
Informacja o salach, w których odbywać się będzie sprawdzian, zostanie umieszczona przy wejściu do szkoły.

Część ustna egzaminu nie odbędzie się ze względów bezpieczeństwa.

Za sprawdzian kompetencji językowych można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Za zdany uznany jest egzamin, z którego kandydat uzyska min. 10 pkt (50%).

WAŻNE!

Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Uwaga! Należy złożyć wniosek wg terminarza rekrutacji do klasy dwujęzycznej.

Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego:
Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostanie podana do publicznej wiadomości w szkole i na stronie internetowej w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 9:00.

Terminarz rekrutacji

Wyciąg na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
WAŻNE! O sposobie składania wniosków poinformujemy w późniejszym terminie.

15 – 22 czerwca 2020 r.Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych
15 czerwca – 10 lipca 2020 r. Składanie wraz z dokumentami* wniosków o przyjęcie do Szkoły

*kopia dyplomu potwierdzająca tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (wraz z oryginałem do wglądu)
26 czerwca – 10 lipcaUzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię* świadectwa ukończenia szkoły

*dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej
29 czerwca 2020 r.
godz. 9:00 – część pisemna
Sprawdzian kompetencji językowych
6 lipca 2020 r.
godz. 9:00
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzaniu kompetencji językowych
31 lipca – 4 sierpnia 2020 r.Uzupełnianie wniosków o kopię* zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

*dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej

Możliwość zmiany wniosku (wycofanie dotychczasowego i złożenie nowego w tej samej lub innej szkole)
12 sierpnia 2020 r.
do godz. 14:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 – 18 sierpnia 2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Szkoły; złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Ulotka rekrutacyjna 2020-05-06 20:37
Jesteś zainteresowany Dwójką? Nie jesteś pewien, którą klasę wybrać? Chcesz dowiedzieć się, która klasa jest klasą medyczną, która "mat-fizem", a która przygarnie humanistów? Zapoznaj się z naszą [ » ulotką informacyjną ] z której dowiesz się więcej na temat klas. Pamiętaj, że do klas dwujęzycznych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.
Rekrutacja 2020/2021 2020-02-26 11:21
W roku szkolnym 2020/21 zapraszamy do następujących oddziałów:
Klasa A – matematyczno-fizyczna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i fizyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: j. angielski, informatyka, geografia.
Klasa B – politechniczna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i fizyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, j. angielski, geografia. Do tego oddziału szczególnie zachęcamy tych, którzy chcieliby jako trzeci przedmiot rozszerzony uczyć się informatyki.
Klasa C – społeczno-prawna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski i wos oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: j. angielski, historia, geografia.
Klasa D – medyczna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: j. angielski, matematyka, fizyka.
Klasa E – biologiczno-chemiczna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia i chemia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: j. angielski, matematyka, fizyka.
Klasa F – dwujęzyczna – 2 grupy językowe – jedna dwujęzyczna z językiem niemieckim, druga dwujęzyczna z językiem hiszpańskim, obie grupy realizują zajęcia z języka polskiego jako obowiązkowe na poziomie rozszerzonym oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia.
Klasa G - matematyczno-geograficzna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i geografia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: j. angielski, fizyka, historia.
Klasa H - dyplomatyczna z grupą dwujęzyczną francuską – cała klasa, czyli dwie grupy realizujące język polski na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy. Ponadto uczniowie z grupy dyplomatycznej realizować będą historię jako przedmiot obowiązkowy. Cała klasa ma do wyboru jeden przedmiot spośród: wos, matematyka, a oddział dyplomatyczny może wybrać również j. angielski.
Oferta dla uczniów szkół podstawowych 2020-01-21 00:21
Drodzy uczniowie szkół podstawowych. Z myślą o Was organizujemy szereg działań, w którch możecie wziąć udział, a jednocześnie lepiej poznać Dwójkę.

Aktualnie są to:
- IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Hiszpanii - (zgłoszenia do 31 stycznia br.)
- Bezpłatne zajęcia z języka francuskiego
- I Bieg Matematyczny im. Jerzego Nowika - (zgłoszenia do 31 stycznia br.)

Więcej informacji w aktualnościach ([ » lo2.opole.pl ]. ZAPRASZAMY!
Rekrutacja 2020/2021 2020-01-13 15:31
Wszystkich zainteresowanych dalszą nauką w „Dwójce” serdecznie zapraszamy na spotkania w murach naszej Szkoły.
Już 20 marca 2020 r. (piątek) tradycyjnie zapraszamy uczniów na Dzień Otwartych Drzwi. W tym dniu będziesz mógł porozmawiać z uczniami Dwójki, nauczycielami. Poczujesz klimat szkoły!

Od września planujemy przyjąć uczniów do 8 oddziałów! - w tym oddziały dwujęzyczne (z językiem niemieckim, francuskim oraz hiszpańskim). We wszystkich klasach będzie możliwość uczenia się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, którego program jest tak ułożony, że zainteresowani będą mogli podchodzić m.in. do egzaminu międzynarodowego B2 First (dawniej FCE). Każdy zainteresowany będzie mógł też przygotowywać się do egzaminów międzynarodowych - z języka niemieckiego oraz j. francuskiego.

Szczegóły dotyczące profili klas oraz Dnia Otwartych Drzwi podamy niebawem!
Archiwum rekrutacji 2020-04-16 11:10
[ » Deklaracja dostępności strony internetowej ]       Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.