PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-25 15:27
Przetarg nieograniczony 2020-11-19 10:30
Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Opolu, ul. gen. K. Pułaskiego 3 ogłasza
p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
na dostawę Artykułów spożywczych dla stołówki Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Opolu - w siedzibie szkoły (Opole, ul. gen. K. Pułaskiego nr 3)
Zamknięcie sprawy "zapytanie ofertowe" 2020-10-15 09:38
Na zapytanie ofertowe, dotyczące wykonania projektu w związku z modernizacją budynku pod względem wymagań ppoż. wpłynęło 10 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wymagania zamawiającego, przedstawioną przez firmę: "Halikowski Sp. z o.o." z Głubczyc.
Zapytanie ofertowe 2020-10-02 20:55
Nazwa postępowania: Modernizacja budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu pod względem wymagań ppoż.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (branża architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna, elektryczna) przebudowy budynku szkoły przy ulicy gen. K. Pułaskiego 3 w Opolu.

[ » Pełna treść zapytania ]
Załącznik nr 1 - Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP [ » Strona 1 ][ » Strona 2 ][ » Strona 3 ]
[ » Załącznik nr 2 ]
[ » Deklaracja dostępności strony internetowej ]       Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.