PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Język niemiecki 2017-10-07 21:07
DSD II 2020-06-29 12:04
W dniu 18.06.2020 r. pani dyrektor Agniszka Buganik-Pszczyńska oraz Sonia Wacław - nauczycielka j. niemieckiego wręczyły 25 osobom - absolwentom naszego liceum, certyfikaty Dutsches Sprachdiplom II.
Serdecznie gratulujemy!
DSD II 2020-06-04 12:26
Wybierając "Dwójkę" masz możliwość przeżyć przygodę z językiem niemieckim i potwierdzić swój poziom językowy odpowiednim certyfikatem.
Na dodatkowych zajęciach przygotowujących do Certyfikatu DSD II:
 • opanujesz język niemiecki na poziomie B2/C1
 • poszerzysz swoje horyzonty – poznasz historię i literaturę krajów niemieckojęzycznych
 • dzięki zdanemu egzaminowi DSD II otworzysz sobie drogę do studiowania w krajach niemieckojęzycznych i zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy
Certyfikat DSD II ma najwyższy poziom (B2/C1) państwowego egzaminu językowego Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów za granicą. Uczęszczając na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w „Dwójce” otrzymujesz możliwość intensywnej nauki drugiego języka obcego – oprócz przygotowania do w/w certyfikatu posiądziesz również umiejętności przydatne na egzaminie maturalnym.
WYBIERAJĄC „DWÓJKĘ” MASZ MOŻLIWOŚĆ PRZEŻYĆ PRZYGODĘ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM I POTWIERDZIĆ SWÓJ POZIOM JĘZYKOWY ODPOWIEDNIM CERTYFIKATEM
Na dodatkowych zajęciach przygotowujących do Certyfikatu DSD I:
 • upewnisz się, że dobrze poznałeś język niemiecki w szkole podstawowej i w gimnazjum
 • utrwalisz znajomość języka niemieckiego i doprowadzisz ją do poziomu A2/ B1
 • poznasz obyczaje swoich rówieśników z krajów niemieckojęzycznych
 • zdając egzamin DSD I otrzymasz swój pierwszy certyfikat potwierdzający twój poziom umiejętności językowych
Certyfikat DSD I potwierdzi Twój poziom języka (A2/B1) i otworzy i ułatwi Ci drogę do Egzaminu DSD II. Uczęszczając na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w „Dwójce” , otrzymujesz możliwość intensywnej nauki drugiego języka obcego – oprócz przygotowania do w/w certyfikatu posiądziesz również umiejętności przydatne na egzaminie maturalnym.
Egzamin DSD II 2019 2020-06-04 12:27
25 uczniów klas trzecich przystąpiło 27. listopada 2019 r. do pisemnej części egzaminu Deutsches Sprachdiplom II. Pięciogodzinny egzamin pisemny składał się z zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania.
W dniach 4.-5.-6. grudnia 2019 r. odbyła się część ustna, na której zdający przedstawiali swoje prezentacje na wybrane tematy. Komisja egzaminacyjna wysłuchała prezentacji m.in. o używaniu telefonów komórkowych na lekcji, o kobietach w policji, żywność GMO, turystyce masowej, mediach społecznościowych oraz dietach i ich wpływie na zdrowie. Tematy prezentacji odpowiadały zainteresowaniom uczniów, którzy mieli prawie rok, aby zebrać materiały i poszerzyć swoją wiedzę z wybranego zakresu.
2. marca 2020 r. otrzymaliśmy z Centrali Szkolnictwa Zagranicznego z Kolonii oficjalne wyniki egzaminu. Wszyscy przystępujący do egzaminu zdali ten egzamin na najwyższym poziomie C 1.
Serdecznie gratulujemy!
Egzamin z języka niemieckiego DSD II, poziom B2/C1 2017-10-07 22:14
W dniach 30.11. – 05.12.2016 odbył się w naszej szkole po raz kolejny egzamin z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom II, poziom B2/C1.
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Cześć pisemna obejmuje nie tylko rozumienie tekstu słuchanego i pisanego ale również trudną umiejętność pisania rozprawki w oparciu o tekst źródłowy i statystykę. W tym roku uczniowie musieli odpowiedzieć na pytanie czy samochody z napędem elektrycznym są przyszłością motoryzacji.
Część ustna zaś składa się z prezentacji, którą uczeń wcześniej sam przygotował na wybrany przez siebie temat oraz rozmowy na podstawie wylosowanego materiału. Tematami tegorocznych prezentacji były między innymi: żywność z upraw ekologicznych czy produkty GMO, czy klonowanie powinno zostać zalegalizowane, czy powinno się przyjąć uchodźców, czy dziewczęta kultury i religii muzułmańskiej powinny nosić podczas lekcji W-F hidżab.
Zarówno w części pisemnej jak i ustnej niezmiernie ważną rolę odgrywają treść, zakres środków leksykalnych oraz poprawność gramatyczna. Uczeń musi wykazać się również pewnego rodzaju spontanicznością, interakcją i płynną argumentacją, co sprawia wielu uczniom trudności nawet w języku ojczystym.
Prace pisemne są wysyłane do Kolonii i sprawdzane przez Centralną Komisję DSD.
W tym roku do egzaminu przystąpiło 33 uczniów z klas trzecich. Od lat można zauważyć duże zainteresowanie egzaminem, nie tylko uczniów klas dwujęzycznych. Jednym z głównych powodów, dla których uczniowie przystępują do egzaminu jest możliwość podjęcia nauki na uczelniach wyższych w Niemczech bez obowiązku zdawania egzaminu językowego. Posiadając certyfikat DSD II poziom C1 można również nauczać w języku niemieckim. Inne powody dla których uczniowie decydują się na podjęcie tego wysiłku to wg ich wypowiedzi: wyższe kwalifikacje w pracy zawodowej, możliwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych, chęć posiadania dokumentu ratyfikowanego przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, świadczący o poziomie umiejętności językowych.
Przygotowania do egzaminu trwają przez trzy lata nauki w naszym liceum. Uczniowie przygotowywani są przez swoich nauczycieli języka niemieckiego, a całość koordynuje pani Grit Gamlin, nauczycielka i pracownik Centrali Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA) oddelegowana przez rząd niemiecki do pracy w ZSO NR II w Opolu. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II w Opolu jest jedyną szkołą w Opolu przygotowującą do egzaminu DSD II.
Uroczyste wręczenie certyfikatów języka niemieckiego organizowane jest corocznie w kwietniu przez różne szkoły realizujące program DSD na Opolszczyźnie.
Egzamin DSD II 2016-05-24 12:31
Am 27.4.2016 fand die feierliche Übergabe der DSD 2 Diplome in Olesno statt. Ca. 150 Schüler aus der Region erhielten hier ihr Diplom, darunter auch 31 Schüler des Zweiten Lyzeums Opole.
 
Egzamin DSD II 2016-01-18 17:08
Po raz 18 w tym roku 33 osoby z naszego liceum zdawały egzamin Języka Niemieckiego II Stopnia (poziom C1) Konferencji Ministrów Oświaty Republiki Federalnej Niemiec (Deutsches Sprachdiplom) DSD II.
2 grudnia odbyła się część pisemna, złożona z zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, oraz czytania, ponadto zdający musieli na podstawie artykułu i krótkiej statystyki napisać rozprawkę o tematyce sportowej.
Do części ustnej licealiści stanęli w dniach 7.,8.,9. grudnia. Szkolnej komisji egzaminacyjnej przewodniczyła pani Grit Gamlin oddelegowana przez Niemiecką Centralę Szkolnictwa Zagranicznego, aby przygotowywać i koordynować przebieg egzaminu. W ciągu 20 minut uczniowie musieli zaprezentować swoje umiejętności językowe oraz wiedzę na wybrany przez siebie temat np.: Czy Unia Europejska powinna subwencjonować żywność genetycznie modyfikowaną, Czy powinno się finansować badania kosmosu, Czy powinno się zezwolić na zdawanie prawa jazdy w wieku 16 lat, Czy sport elektroniczny może być dyscypliną olimpijską.
W tym roku do komisji egzaminującej dołączyła pani Sabine Haake, konsul niemiecki w Opolu, która w dniu 9. grudnia odwiedziła naszą szkolę. Pani konsul z uznaniem wyraziła się o bardzo wysokim poziomie wiedzy i umiejętności językowych zdających.
Do egzaminu uczniowie przygotowywali się przez trzy lata podczas lekcji języka niemieckiego oraz innych przedmiotów nauczanych w j. niemieckim np.: wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, geografii, fizyki.
Zadania części pisemnej sprawdzane są przez niemieckich egzaminatorów, zatem na wyniki uczniowie muszą czekać aż do wiosny 2016, a dyplomy zostaną uroczyście wręczone w kwietniu.
DSD II 2015-05-09 14:21
Diese Schüler erhielten in diesem Schuljahr das Sprachdiplom auf dem Niveau B2/ C1.
DSD II - informacje 2014-10-07 12:15
 1. Czym jest DSD?
 2. DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest świadectwem znajomości języka niemieckiego, oferowanym na całym świecie. Egzamin może być zdawany na różnych poziomach (u nas w szkole B1/C2), organizowany jest przez Centralę Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech.

 3. Po co?
 4. DSD nie jest tylko certyfikatem, ale całym programem nauczania realizowanym w naszej szkole. Daje szerokie możliwości doskonalenia języka. Obecnie w Polsce działa 80 szkół, które przygotowują do egzaminu DSD, uznawanego w 65 krajach na całym świecie.

 5. Jak wygląda egzamin?
 6. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Do części pisemnej należy czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu oraz komunikacja pisemna (wypracowanie). Część ustna polega na przygotowaniu i przedstawieniu własnej prezentacji multimedialnej na wybrany przez siebie temat.

 7. Jak się przygotować?
 8. Nowoczesne zajęcia z języka niemieckiego całkowicie poświecone są na rzetelne przygotowanie się do egzaminu DSD. Lekcje prowadzone są przez tzw. native speakera, w małych grupach, co umożliwia lepszą komunikacje miedzy uczniami a nauczycielem. W czasie zajęć prowadzimy dyskusje i debaty, realizujemy ciekawe projekty na rożne tematy. Dla osób nie uczęszczających do klas bilingualnych, prowadzony jest dodatkowy kurs z języka niemieckiego, przygotowujący do DSD.

 9. Przyszłość z DSD
 10. Certyfikat jest uznawany przez wszystkie polskie jak i niemieckie uczelnie. Daje możliwość bezproblemowego podjęcia studiów w Niemczech. Jest także przydatny przy poszukiwaniu pracy lub praktyk, ponieważ wielu pracodawcom zależy na wysokim poziomie znajomości języka obcego.
[ » Dodatkowe informacje ]
DSD II - opinie 2014-02-04 13:55
To myślą absolwenci LO Nr II o DSD II:
Jako absolwentka LO Nr II z certyfikatem DSD mogę z własnego doświadczenia potwierdzić, że kurs DSD to solidne przygotowanie do studiów w Niemczech. Sama studiuję prawo gospodarcze na uniwersytecie w Mannheim i jestem pewna, że bez wiedzy i umiejętności, jakie zdobyłam podczas przygotowywań do egzaminu DSD, nie byłabym w stanie poradzić sobie ze zrozumieniem i stosowaniem fachowego (prawniczego) języka niemieckiego. Te zajęcia to nie tylko sama nauka niemieckiego. To przede wszystkim nauka używania języka obcego. Bez umiejętności słuchania ze zrozumieniem i pisania własnych tekstów, każdy wykład na studiach byłby porażką, a techniki prezentacji przydają się podczas pracy w grupach i referowaniu projektów.
Już samo posiadanie takiego dokumentu otwiera wiele furtek. Certyfikat DSDII dopuszcza uczniów, którzy nie mają obywatelstwa niemieckiego, do studiów w Niemczech, ułatwia zdobycie pracy w krajach niemiecko-języcznych i czasem pomaga w załatwieniu formalności, w sytuacjach, gdy urzędnicy nieprzychylnie traktują obcokrajowców. Osobom, które studiują w Polsce, certyfikat DSD może zostać potraktowany jako zaliczenie przedmiotu i tym samym zwolnić je z zajęć języka obcego.
Wszystkim, którzy mają możliwość przystąpienia do egzaminu DSDII radzę, aby z niej skorzystali, bo na prawdę warto.
Powodzenia!
Justyna Urbatzka

Nazywam się Monika Wieszała i w roku szkolnym 2011/12 zdawałam egzamin DSD II. Przygotowania do ukończenia tego certyfikatu trwały długo. Wiązały się z wieloma ćwiczeniami językowymi, uczeniem słówek oraz pisaniem niezliczonych wypracowań. Jednakże korzyści z posiadanie tego certyfikatu wynagrodziły wniesiony wysiłek.
Mając ukończone DSD II na poziomie C1 mogłam bezproblemowo rekrutować się na studia na obszarze całych Niemiec, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Dyplom jest dla tego kraju gwarancją władania językiem niemieckim na poziomie bardzo wysokim, niemalże dorównującym językowi ojczystemu. Dzięki dobrym wynikom maturalnym oraz certyfikatowi dostałam miejsce na uniwersytecie Humboldta w Berlinie, na kierunkach pedagogika wczesnoszkolna oraz germanistyka.
Po trzech latach studiów, mogę każdemu licealiście zainteresowanemu rozpoczęciem edukacji w kraju niemieckojęzycznym, zdawanie tego egzaminu polecić.


Rafał Bochen - obecnie studiuje medycynę w Lipsku.

Deutsches Sprachdiplom (DSD II) to certyfikat z języka niemieckiego, który przydaje się w wielu sytuacjach życiowych - począwszy od studiów, a skończywszy na życiu prywatnym.
Jednym z warunków studiowania na uczelniach wyższych w Niemczech jest znajomość języka, którą poświadcza m.in. DSD II. Jeżeli dysponujemy owym dokumentem, nie musimy zdawać żadnych egzaminów wstępnych sprawdzających naszą umiejętność posługiwania się j. niemieckim. Zaoszczędza to nam nie tylko wiele czasu, ale również stresu i pieniędzy.
Niektóre kierunki (np. Prawo, Medycyna) kończą się egzaminem państwowym, a warunkiem przystąpienia do niego jest właśnie certyfikat językowy. Staż i praktyki to na studiach niemal codzienność. Starając się o nie, warto wspomnieć w CV, liście motywacyjnym o tym dokumencie. Z doświadczenia wiem, ze robi to duże wrażenie na pracodawcach podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Jedną z części DSD egzaminu ustnego jest prezentacja wybranego tematu, do której przygotowujemy się podczas kursu. Te ćwiczenia są, moim zdaniem, bardzo cenną umiejętnością, którą wielokrotnie wykorzystuję na przykład na studiach.
Obecnie nie wyobrazam sobie życia bez DSD. Z tym certyfikatem życie jest łatwiejsze, dlatego zachęcam do jego zdawania!
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.