PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Staże i kursy zawodowe 2018-10-15 16:27
Zapraszam do udziału w stażach i kursach zawodowych. Już dziś rusza rekrutacja na staże, które będą odbywać się w miesiącu lipiec i sierpień 2019. Po dobyciu stażu uczeń otrzyma wynagrodzenie w wysokości 987 zł za miesiąc pracy, dodatkowo pokrywane są koszty dojazdu oraz zapewnione jest wyżywienie w pracy. Istnieje możliwość konkretnego wskazania, w jakim zawodzie chcemy odbyć staż. Po ukończeniu stażu otrzyma się odpowiednie zaświadczenie. Dodatkowo prowadzony jest nabór na kursy zawodowe (np. baristy, florysty, informatyczne-projektowania 3D, sprzedaży internetowej, autoprezentacji, HR itp). Można samemu wskazać, jakim kursem jest się zainteresowanym. Kursy są bezpłatne, po ukończeniu otrzymuje się certyfikat. Nabór na staże i kursy trwa do 31.10.br. Liczba miejsc ograniczona.Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania można uzyskać w pokoju 110, u szkolnego doradcy zawodu, Ewy Michalskiej.
[ » Regulamin naboru i uczestnictwa uczniów w stażach i kursach ]
Projekt licealista 2018-09-11 12:54
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. jest realizatorem projektu pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.
Projekt zakłada realizację innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola (obszar AO) dla 500 uczniów, mających na celu wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje wyrównujące szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na rynku pracy. Projekt realizowany jest na terenie Miasta Opola. W projekcie wezmą udział uczniowie:
1. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I
2. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II
3. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III
4. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V
5. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI
6. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII
7. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX

W ramach innowacji zaplanowanych w projekcie uczniowie wezmą udział:
  • w stażach zawodowych u pracodawców (368 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola, co stanowi pow. 70% wszystkich uczestników projektu),
  • w kursach zawodowych i specjalistycznych (300 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola), będą to np. kursy medyczne, lekarskie, biologiczne (pierwszej pomocy, ratownictwa, masażu biurowego); kursy informatyczne, matematyczne, inżynierskie (obsługa programu Autocad, modelowanie i drukowanie 3D, handel internetowy e-comerce); kursy humanistyczne, prawne, medialne, administracyjne (mediatora, autoprezentacji, specjalisty ds. HR),
  • w kursie zawodowym z programowania w języku C++ realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu (24 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola),
  • w zajęciach z zakresu nabycia przez uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym do przygotowania się do roli pracownika, poruszania się na rynku pracy, kierowaniu własnej kariery zawodowej oraz poznania nowoczesnych technologii, zawodów i wymaganych kwalifikacji (500 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola),
  • w spotkaniach z pracodawcami, innowatorami-doradcami zawodowymi oraz nauczycielami i instruktorami zawodu zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych.
Wsparciem w projekcie zostanie objętych 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z CKP w ZPO, którzy wezmą udział w specjalistycznych kursach zawodowych/studiach podyplomowych z zakresu między innymi: informatyzacji, automatyzacji, wirtualizacji produkcji i logistyki, mechatroniki, energetyki odnawialnej, energetyki prosumenckiej, nowych technik i technologii w budownictwie, technik druku 3D, nanotechnologii i nanomateriałów, sieci optycznych i mikrokanalizacji, inteligentnych systemów zarządzania, transportu i logistyki oraz automatyzacji inteligentny dom. Dodatkowo nauczyciele wezmą udział w specjalistycznym kursie pedagogicznym, którego program zostanie opracowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb nauczycieli. Celem kursu będzie podniesienie umiejętności i kompetencji pedagogicznych oraz zawodowych nauczycieli.
W każdej z 7 szkół biorących udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza, którą zatwierdził organ prowadzący. Na jej podstawie zaprojektowano zadania odpowiadające na najważniejsze potrzeby i deficyty placówek w zakresie wsparcia uczniów i nauczycieli. Zadania projektu uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.
Dzięki udziałowi w Projekcie uczniowie podniosą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększą swoje szanse na rynku pracy. Celem projektu jest nabycie przez nich umiejętności praktycznych, stąd ukierunkowanie na zajęcia specjalistyczne (kursy zawodowe do wyboru), dodatkowe zajęcia oraz staże zawodowe u pracodawców. Uczniowie będą mogli brać udział w stażach zawodowych w instytucjach lub firmach, które docelowo mogą stać się ich miejscem pracy. Osoby, które wybrały profile lub specjalności w liceach w obszarach związanych z biologią, medycyną, chemią, będą mogły realizować staże w przychodniach lekarskich, szpitalach, stacjach Sanepidu, laboratoriach analitycznych, przychodniach weterynaryjnych, ośrodkach pomocy, hospicjach. Młodzież zainteresowana kierunkami ścisłymi, politechnicznymi będzie mogła realizować staże w firmach informatycznych, zautomatyzowanych zakładach produkcyjnych. Uczniowie na kierunkach humanistycznych, społecznych, prawnych, administracyjnych będą mogli odbywać staże w sądach, urzędach państwowych, sekretariatach szkół, firm, w wydawnictwach, mediach, itp.
Kompetencje i kwalifikacje nabyte dzięki kursom przez nauczycieli zawodu podniosą jakość kształcenia praktycznego realizowanego przez nich w szkołach zawodowych w Opolu.
Okres realizacji projektu: 28.02.2018 r. – 31.12.2020 r.
Całkowita wartość Projektu wynosi 2 054 656,01 zł w tym,
dofinansowanie w kwocie 1 849 190,40 zł z następujących źródeł:
a) ze środków europejskich w kwocie 1 746 457,60 zł,
b) ze środków dotacji celowej w kwocie 102 732,80 zł.
[ » Deklaracja dostępności strony internetowej ]       Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.