PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Kontakt ze szkołą 2020-01-23 11:45
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu
ul. Kazimierza Pułaskiego 3
45-048 Opole


Tel./Fax.:(0-77) 454-22-86, 402-18-87
Godziny otwarcia sekretariatu:700 ÷ 1500 w dni powszednie
E-mail: [ » sekretariat@lo2.opole.pl ]
Internet: [ » http://www.lo2.opole.pl/ ]
NIP754-111-03-47
REGON532397652
Konto Rady Rodziców47 1160 2202 0000 0002 2731 8488Jak do nas trafić:


Powiększenie (w nowym oknie)Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu, ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole
# dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: aleksandra.taskin@lo2.opole.pl

# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
• prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
• wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
• prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
• kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
• promocji szkoły,
• udziału w konkursach,
• organizacji wycieczek,
• ubezpieczenia,
• działań opiekuńczych,
• opieki medycznej,
• udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• prowadzenia nauczania indywidualnego,
• dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
• korzystania z dziennika elektronicznego,
• kontaktów nauczyciel-rodzic,
• rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;

# odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:
• dyrektor,
• wicedyrektor,
• sekretarz,
• pracownicy administracji szkolnej,
• pielęgniarka,
• nauczyciele,
• pedagog, psycholog
• inspektor ochrony danych osobowych,
• oraz uprawnione organy publiczne;

# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
# ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.;
# podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.